БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 ?ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

   29-03-2021

1. Цели на подмярката:

Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства.

2. Кой може да кандидатства?

Допустимите кандидати са:

1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят на следните условия:

а) да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани от най-малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение;

б) минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

в) ако кандидатите са юридически лица, трябва да са:

– получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности;

– регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

2) Групи или организации на производители;

Земеделските стопани / членовете на група или организация на производители с проектно предложение с включени дейности в сектор „животновъдство“ трябва да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

3. За какво може да се кандидатства?

Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

1) РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА:

1.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.

1.2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително свързани с опазване на околната среда.

1.3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове /за производство на мед/ и други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на био-енергия.

1.4. закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.

1.5. закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване/презасаждане на трайни насаждения

1.6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.

1.7. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.

2) РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА:

2.1. достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.

2.2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.

2.3. ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.

3) ОБЩИ РАЗХОДИ:

3.1. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.

5. Колко е финансовото подпомагане?

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

Помоща се увеличава с до 25% за следните инвестиционни разходи по Инструмента на Европейския съюз за възстановяване:

  •  Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ.
  • Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации.

 Помощ се увеличава с до 10% за следните инвестиционни разходи:

  •  За инвестиционни разходи, представени от кандидати групи и организации на производители.

Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.

Максимален размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника, е 488 950 лв.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 215 880 000 Евро

6. Какви са критериите за оценка?

Приоритет Критерии за оценка Критерии за оценка Минимално изискване

Максимален брой точки

 

1

Подпомагане на земеделски стопани в чувствителни сектори

1

Проектни предложения с инвестиции и дейности, насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“ Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към секторите посочени в критерия за оценка

20

 

2

Подпомагане на проекти с интегриран подход

2.1

Проектни предложения подадени от групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

20

 

2.2

Проектни предложения, представени от кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

*

5

 

2.3

Проектни предложения, представени от кандидати до 40 години включително.

*

5

 

2.4

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години, е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение. Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три завършени финансови  години, умножен по:

 

·                  „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

·                  „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

·                  „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

·                  „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

·                  „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

·                  „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10

 

3

Подпомагане на проекти, осигуряващи устойчива заетост

3

Проектни предложения, при които чрез изпълнението на одобрените инвестиции и дейности се осигуряване запазване на заетостта в земеделските стопанства. След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в земеделското стопанство установен за годината предхождаща, подаване на проектното предложение

5

 

4

Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

4.1

Проектни предложения с инвестиции и дейности от стопанства за производство на биологични продукти Всички инвестиционни разходи включени в проектното предложение са свързани с производство на биологично сертифицирани селскостопански продукти

10

 

4.2

Проектни предложения с включени инвестиции за напояване на селскостопански култури отглеждани в земеделското стопанство Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи –водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи.

15

 
Най-малко 35 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в напоителни системи -водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата

10

 

4.3

Проектни предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ Най-малко 15 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции осигуряващи опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

10

 

4.4.

Проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии, като – иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси в селскостопанското производство, включително подходи приложени чрез Европейското партньорство за иновации Най-малко 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии

15

 

5

Подпомагане на кандидати с проекти на територията на  райони с природни и други ограничения

5

Проекти представени от земеделски стопанства разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000 Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

5

 

Максимален брой точки

130

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

Очакван прием: 02.04.2021 г.

АКТУАЛНО

   2021-03-29

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 ?ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати ...

 още... 

   2021-02-11

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгла...

 още... 

НОВИНИ

21-05-2021

Бъдещето на ?Еразъм+“: повече възможности


Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.  Европейският парламент одобри начина на функциониране на прог...

 още.. 


20-05-2021

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина”, Изпълнителна агенция за насърчаване ...

 още.. 

РЕКЛАМА